? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Hemmer kreativitet i organisasjoner

Hemmer kreativitet i organisasjoner

Kreativiteten i organisasjoner kan hemmes på mange måter.

Eksempler på hva som kan hemme kreativitet i organisasjoner er nevnt på denne siden.

Organisatorisk motstand mot kreativitet

Organisatorisk motstand mot kreativitet kan være:

  • Kritiske eller negative holdninger og/eller reaksjoner til nye forslag.

  • Motstand mot endringsforslag.

  • Enkeltpersoners eller gruppers interesser hindrer det som kan være best for andre deler av organisasjonen eller for organisasjonen som helhet.

Indre stridigheter

Indre stridigheter kan i denne sammenheng være:

  • Indre politiske motsetninger.

  • Destruktiv indre konkurranse.

  • Motsetninger mellom mennesker.

Konserverende holdninger

Konserverende holdninger kan være:

  • "Slik har vi alltid gjort her" (og slik vil vi fortsette) - holdning.

  • Motvillighet mot å ta risiko.

  • Ensrettet  personell, subkulturer og administrative og tekniske prosedyrer

Rigide, formelle ledelsesstrukturer

Rigid ledelse vil i seg selv virke hemmende på kreativiteten.

En rigid ledelsesstruktur vil kunne gi strukturelle hindringer for flyt av informasjon og ideer. Den vil også kunne vanskeliggjøre samarbeid.

Belønningssystemer

Belønningssystemer skal bidra til at mennesker oppfører seg på de måter som blir belønnet og til at de produserer det som belønnes. Som oftest er det suksess som belønnes.

Dette betyr at den oppførsel som fører til kreativitet ikke belønnes. Den kan i praksis straffes.

"Beskjeden" fra organisasjonen er derfor klar. Gjør slik som er bestemt og ikke forsøk noe annet.

Bruk av ytre motivasjon i stedet for indre motivasjon

Kreativitet drives i hovedsak av indre motivasjon.

Belønningssystemer som baserer seg på ytre motivasjon, kan derfor virke hemmende på kreativiteten.

Hemmer kreativitet i organisasjoner

Standard prosedyrer

Standard prosedyrer kan føre til at en ikke løser oppgavene på bedre måter når dette er mulig eller nødvendig.

Standard prosedyrer kan også brukes som en unnskylding for ikke selv å ta ansvar for å gripe tak i en oppgave eller et problem.

Jobb beskrivelser

Jobb beskrivelser kan hindre folk i å gjøre oppgavene på andre måter. Kreativ oppførsel som ikke er direkte beskrevet, vil ikke finne sted.

Mangel på frihet til å selv velge hvordan oppgaven skal løses, kan minske motivasjonen og dermed kreativiteten.

Ikke på linje

Motivasjon og samhandling kan hindres av at de ansatte ikke er godt nok klar over organisasjonens mål og hensikter.

De kan da ikke komme godt nok "på linje" mot organisasjonens mål.

 

Artikler om organisatorisk kreativitet

Disse artikkelsammendragene kan si deg en del om kreativitet i organisasjoner og hva som stimulerer og hemmer denne.

Amabile, T.: et. al.:
Assessing the Work Environment for Creativity

Ekvall, G.:
Organizational Climate for Creativity and Innovation

Kilbourne, L.M. and Woodman, R.W.:
Barriers to Organizational Creativity

Robinson, A.G. and Stern, S.:
Unleashing Corporate Creativity: Where to start

Sitkin, A.B.:
Learning through Failure:
The Strategy of Small Losses

Wesenberg, Peter:
Ledelse og kreativitet i et nytt perspektiv

West, M.A, et al.:
Twelve steps to heaven: Successfully managing change though developing innovative teams

Woodman, R.W., Sawyer, J.E. and Griffin, R.W.:
Toward a theory of Organizational Creativity
 

 

 

 

Kreative organisasjoner

Det er ofte slik at det motsatte av det som stimulerer kreativiteten i en organisasjon, kan virke hemmende på den organisatoriske kreativiteten.

Du kan derfor også lære om det som hemmer kreativitet i organisasjoner ved å lese om:

KREATIVE ORGANISASJONER

Grupper og individer

Kreativiteten i organisasjoner er avhengig også av kreativiteten i organisasjonens grupper. Den avhenger også av kreativiteten til de enkelte ansatte.

Det er derfor viktig å være klar over hva som hemmer kreativitet i grupper og hva som hemmer personlig kreativitet.

Ofte det det slik at mangel på det som stimulerer kreativiteten, kan virke hemmende på kreativiteten. Og å gjøre det motsatte av det som stimulerer, kan virke svært hemmende på kreativiteten.

På nettstedet kreativtnorge er det mye stoff om det som stimulerer og hemmer kreativitet på individ og gruppe nivå.

Se lenkene under.

Personlig kreativitet

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Kreativitet i grupper

KREATIVE GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER