? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Innovative teams

Twelve steps to heaven: Successfully managing change through developing innovative teams

West, M.A, et al.:
Twelve steps to heaven: Successfully managing change through developing innovative teams,
European Journal of Work and Organizational Psychology,
13 (2), p. 269-299, 2004

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

 Kreative lag (team)

West m.fl. foreslår hva grupper (team) kan gjøre for å øke sin kreativitet. Disse rådene er basert på hva de mener er de viktigste faktorene for kreativitet i grupper.

Det viktigste er ikke å finne ideer til hva som kan gjøres, men å gjennomføre ideene.

West anbefaler 12 trinn for å øke gruppers kreativitet og innovasjon. Disse skrittene er også viktige for å utvikle kreativiteten og innovasjonen i organisasjoner.

 1. Sørg for at gruppen drives av indre motivasjon.

 2. Sørg for høye ytre krav.

 3. Velg grupper med kreative mennesker.

 4. Velg mennesker med forskjellige ferdigheter og forskjellig demografisk bakgrunn.

 5. Sørg for organisatoriske belønninger for kreativitet.

 6. Skap et klima for læring og utvikling i organisasjonen.

 7. Utvikl et klima for innovasjon i organisasjonen.

 8. Etabler normer for innovasjon.

 9. Oppmuntre til refleksjoner i gruppen -  få dem til å stoppe arbeidet.

 10. Sørg for at det er et klart lederskap i gruppen – og at lederstilen passer til å oppmuntre innovasjon.

 11. Håndter konflikter konstruktivt og oppmuntr minoritetene i gruppen til å være uenige.

 12. Ikke bare lag bånd mellom mennesker – også broer.

 

 

Tolv skritt mot den kreative himmelen

1. Sørg for at gruppen drives av indre motivasjon

Dette kan gjøres ved å sørge for:

 • Variasjon i ferdigheter.

 • Variasjon i utfordringene.

 • Identifikasjon med oppgavene.

 • Tilbakemeldinger på arbeidet.

 • Autonomi (selvstyre, frihet).

Det er også viktig at gruppen er en selvstendig enhet i organisasjonen med helhetsansvar for sine oppgaver. Det er en fordel at fellesoppgavene krever forskjellige ferdigheter som has av forskjellige gruppemedlemmer. De må derfor jobbe sammen og samkjørt for å få best mulige resultater.  

2. Sørg for høye ytre krav

De ytre kravene til gruppens innsats og resultater bør være høye. Men realistisk høye. 

3. Velg grupper med kreative mennesker

Hvis vi skal få en maksimalt kreativ gruppe, er det viktig å sette denne sammen på en god måte.

 • Hvert medlem av gruppen bør ha gode kunnskaper på sine områder.

 • Gruppemedlemmene bør ha god selvtillit.

 • De bør ha selvdisiplin og være utholdende.

 • Gruppemedlemmene bør også være tolerante for tvetydigheter og uklarheter.

4. Velg mennesker med forskjellige ferdigheter og forskjellig demografisk bakgrunn

Gruppemedlemmene bør ha stor spredning i alder, ferdigheter og profesjonell bakgrunn. Det er også fordel med begge kjønn. Også andre forskjeller kan være fordel for å få en mest mulig kreativ gruppe.

Det er viktig at gruppen er klar over målene for gruppen og at gruppemedlemmene er fokusert på arbeidsoppgavene.

Gi gruppen nok til å etablere seg og til å integrere perspektiver og synspunkter. 

5. Sørg for organisatoriske belønninger for kreativitet

Det er viktig med måter å belønne kreativitet og innovasjon. Også om forsøkene på dette ikke fører fram.

Det er viktig med belønningssystem som ikke distraherer gruppen vekk fra oppgavene sine. Økonomiske og andre ytre belønninger kan lett gjøre det.

Hvis belønningen (også penger) oppfattes som bonus for dyktighet, og ikke for resultatet, kan den virke som en indre motivasjon.

Det er viktig å belønne gruppen og ikke dens enkelte medlemmer.  

6. Skap et klima for læring og utvikling i organisasjonen

Oppmuntre til videre læring og utvikling. Gi muligheter til dette. 

7. Utvikle et klima for innovasjon i organisasjonen

Dette inkluderer:

 1. Oppmuntre til å ta risiko. Verdsett innovasjon fra topp til bunn i organisasjonen.

 2. Ha god og støttende vurdering av nye ideer.

 3. Ha flyt av informasjon på kryss i organisasjonen. Bruk deltagende ledelse og beslutninger.

Det er viktig med et støttende og godt miljø i organisasjonen. Konflikter og fiendskap vil hemme kreativiteten. 

8. Etabler normer for innovasjon

Oppmuntre gruppene til å bestemme seg for å være kreative og innovative. Gruppemedlemmene bør støtte hverandre både verbalt og i praksis.

Kreativiteten gjelder nye ideer, produkter, tjenester eller nye måter å jobbe på. 

9. Oppmuntre til refleksjoner i gruppen -  få dem til å stoppe arbeidet

Gruppen må ta seg tid til å tenke gjennom sine mål, gruppeprosessene og resultatene av arbeidet. De må også ha tid til å legge nye planer for endring og til å iverksette disse. For å få til dette er det nødvendig med trygghet i gruppen. 

10. Sørg for at det er et klart lederskap i gruppen – og at lederstilen passer til å oppmuntre innovasjon

Gruppelederen har stor innvirkning på kreativiteten i gruppen. Viktige lederegenskaper er: Faglig dyktighet på egne områder, ferdigheter i kreativ prosessledelse og en transformerende lederstil.

Lederen bør oppfordre gruppemedlemmene til å være problemopptatte. Lederen bør også:

 • Vær klar på/i sitt lederskap.

 • Legge mer vekt på å lytte og forstå enn på å gi ris og ros.

 • Ta ansvar for kommunikasjonen innad i gruppa.

 • Være følsom også for følelser som ikke uttrykkes.

 • Ha en inspirerende visjon for hvordan gruppa er kreativ og innovativ.

 • Holde diskusjonene i gang.

 • Sørge for gruppas faglige ferdigheter og kreative prosessferdigheter utvikles. 

11. Håndter konflikter konstruktivt og oppmuntre minoritetene i gruppen til å være uenige

Oppmuntre faglige uenigheter og konflikter. Og til at minoritetene kommer med sine meninger. Dette skal tas vare på i samtaler og debatter der alle deltar.

Hensikten er å få fram nye synspunkter og vurderinger. Gruppa blir også bli mer integrert ved slike diskusjoner omkring jobbrelaterte problemer. 

12. Ikke bare lag bånd mellom mennesker – også broer

Oppmuntre forskjellige grupper til å arbeide sammen med oppgaver.

Få gruppene til å dele ”best practice” med hverandre.

Få fram og utvikl fellesidentiteter utover gruppene. Dette er identiteter knyttet til organisasjonen.

Belønn samarbeid mellom grupper.