? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Assessing the Work Environment for Creativity

Assessing the Work Environment for Creativity

Amabile, T.: et. al.:
Assessing the Work Environment for Creativity,
Academy of Management Journal,
Vo. 39, No. 5, p. 1154-1184, 1996

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

 

Oppmuntring til kreativitet

Amabiles artikkel beskriver et verktøy for å kartlegge klimaet for kreativitet i en organisasjon. Som en del av dette setter hun opp en del hypoteser (antagelser/gjetninger) om nøkkelfaktorer for kreativiteten i grupper og organisasjoner. Disse er basert på en omfattende forskning om kreativitet. Spesielt om hva som kan gjøre person eller en gruppe mer kreativ.

Organisatorisk oppmuntring

Amabile har i forskningslitteraturen funnet mange faktorer som kan oppmuntre til kreativitet i en organisasjon:

 • Oppmuntring til å ta risiko.

 • Oppmuntring til å finne ideer.

 • Verdsetting av innovasjon på alle nivåer i organisasjonen, fra topp til bunn.

 • Tillatelse til å gjøre noe uvanlig. Enten ved at situasjonen tillater det eller ved at det blir direkte fortalt at det er tillatt/ønsket.

 • Rettferdig, støttende og informativ støtte til ideene.

 • Anerkjennelse og belønning av ideer. Hvis en deltar i en kreativ aktivitet bare for belønningens skyld, kan belønningen virke hemmende på kreativiteten.

 • Ideene flyter rundt i organisasjonen.

 • Mekanismer for å utvikle nye ideer.

Overordnedes oppmuntring

 • Klare mål

 • Åpen kommunikasjon mellom leder og underordnede.

 • Lederen er en god rollemodell.

 • Lederen stoler på medarbeiderne og gruppen.

 • Lederen setter pris på individuelle bidrag.

Støtte fra arbeidsgruppen

 • Gjensidig åpenhet til ideer og forslag.

 • Konstruktiv utfordring av ideer.

 • Felles forpliktelse til prosjektet.

 • Variasjon i bakgrunnen til deltagerne i gruppen.

 • God indre kommunikasjon.

 • Tillit og støtte til hverandre.

 

 

Kreativitet i organisasjoner

Kreativiteten i organisasjoner kan påvirkes av:

Autonomi (selvstyre) og frihet

 • Høy grad av selvstyre i det daglige arbeidet.

 • Eierskap og kontroll over eget arbeid.

 • Mulighet til selv å velge hvordan en løser oppgavene.

Ressurser

 • Tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene.

 • Ressursmangel kan virke demotiverende hvis det oppfattes som at prosjektet ikke verdsettes.

Arbeidspress

 • Presset fra for stort arbeidspress kan hemme kreativiteten.

 • Tidspress kan noen ganger virke stimulerende for kreativiteten.

 • Urealistisk tidskrav virker hemmende på kreativiteten.

 • Andre ganger kan tidspress hemme kreativiteten.

 • Presset fra at oppgaven er vanskelig og utfordrende, kan stimulere kreativiteten.

Organisatoriske hindringer for kreativitet

 • Indre stridigheter.

 • Konserverende holdninger.

 • Rigide, formelle ledelsesstrukturer.

 • Bruk av ytre motivasjon i stedet for indre motivasjon.