? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Unleashing Corporate Creativity

Unleashing Corporate Creativity

Robinson, A.G. and Stern, S.:
Unleashing Corporate Creativity: Where to start,
Ch.12, p. 237-247, in Corporate Creativity, Berrett-Koechler Publishers, USA, 1997

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

 

Frigjøre organisatorisk kreativitet

Robinson og Stern definerer organisatorisk kreativitet slik:

"En bedrift er kreativ hvis de ansatte gjør noe nytt og mulig nyttig uten at de har blitt direkte fortalt eller vist hva de skal gjøre."

De mener at det er seks viktige elementer som bidrar til en bedrifts kreativitet.

 1. Være på linje.

 2. Selvstartede aktiviteter.

 3. Uoffisielle aktiviteter.

 4. Gripe mulighetene.

 5. Forskjellige stimuli.

 6. Kommunikasjon innad i bedriften.

Ved å sørge for at disse forholdene ligger til rette, vil en øke sannsynligheten for kreativitet. Det er ikke sikkert at det vil gi kreativitet i hvert enkelt tilfelle. Men over sikt vil det garantert gi mye kreativitet. 

1. Være på linje

De ansattes interesser og aktiviteter må være rettet inn mot bedriftens hovedmål. Alle må forstå disse slik at de kan reagere på de muligheter som dukker opp.

Robinson og Stern anbefaler at vi stiller spørsmålene:

 • Er min organisasjon sterk nok til kreativitet?

 • Finnes det politikk eller regler i bedriften som hindrer at alle de ansatte er på linje eller som på andre måter hindrer kreativitet?

 • Hva gjør vår organisasjon for å få de ansatte på linje?

2. Selvstartede aktiviteter

De ansatte må ha mulighet til å selv velge problemer og oppgaver som de er interessert i og føler seg i stand til å løse. Dette vil gi en langt høyere motivasjon. Det vil også føre til bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene.

Robinson og Stern anbefaler at vi stiller spørsmålene:

 • Har vår organisasjon effektive systemer for å ta imot og reagere på de ansattes ideer?

 • Er våre systemer basert på indre motivasjon?

 • Dokumenterer vi de ansattes ideer? 

3. Uoffisielle aktiviteter

Dette er aktiviteter som ikke hører til de daglige og planlagte rutiner. Aktivitetene trenger ikke være støttet av bedriften eller av systemene. Men de ansatte må ha mulighet til å sette i gang og gjennomføre aktiviteter som kan være til beste for bedriften.

Robinson og Stern anbefaler at vi stiller spørsmålene:

 • Er uoffisielle aktiviteter tillatt i vår organisasjon?

 • Har de ansatte tillatelse til å gripe mulighetene når de oppstår?

 • Vet du om eksempler på at uoffisielle aktiviteter har bidratt til kreativiteten i din organisasjon?

 • Har organisasjonen forskjellige måter å vurdere de ansattes ideer på? Har vi forskjellige mennesker til å gjøre vurderingene?

Organisatorisk kreativitet

4. Gripe mulighetene

Mange oppdagelser og forbedringer gjøres nærmest tilfeldig. Det dukker opp muligheter som en ikke kunne forutse. Kreativitet skjer ofte på denne måten. Det er viktig at de ansatte er oppmerksom på dette slik at de kan gripe mulighetene når de dukker opp.

Robinson og Stern anbefaler at vi stiller spørsmålene:

 • Er alle ansatte klar over viktigheten av tilfeldigheter og av viktigheten av å gripe mulighetene når de oppstår?

 • Hva gjør organisasjonen for å øke sannsynligheten for at muligheter skal dukke opp? 

5. Forskjellige stimuli

Mange stimuli er til stede i det daglige livet. Viktige stimuli er at vi er har mulighet til å treffe og snakke med personer som har andre opplysninger, tanker og ideer enn det vi selv har. Treffsteder og åpenhet for kontakt og kommunikasjon er viktig.

Robinson og Stern anbefaler at vi stiller spørsmålene:

 • Er du i stand til å finne eksempler på hvordan kreativitet i din organisasjon er blitt frambragt av stimuli? Hvilke stimuli dette er?

 • Har din organisasjon programmer og tiltak som vil bringe diverse stimuli til de ansatte?

 • Er det eksempler på kreative handlinger i din organisasjon som kommer som følge av jobbrotasjon og der jobbrotasjonen har ført til at noen legger merke til det andre ikke la merke til?

 • Gjør organisasjonen det lett for de ansatte å bringe inn stimuli og å bruke dem?

 • Hjelper organisasjonen de ansatte til å få stimuli fra kunder, leverandører og andre de har med å gjøre? 

6. Kommunikasjon innad i bedriften

I en organisasjon er ofte alt som skal til for nytenkning og kreativitet til stede. Det gjelder bare at det kommer fram dit det skal. Eller at de forskjellige elementene som går inn i en kreativ løsning, blir satt sammen.

Det er derfor viktig med gode kommunikasjonskanaler.

Erfaring viser at viktig kommunikasjon skjer langs organisasjonens uoffisielle kanaler. Ideene kommer ved at noen tilfeldigvis snakker med noen.

Robinson og Stern anbefaler at vi stiller spørsmålene:

 • Vet du om kreative handlinger i din organisasjon der uventet kommunikasjon innad i bedriften spilte en rolle?

 • Vet du om måter der de som vanligvis ikke er i kontakt, kan komme i kontakt?

 • Har alle ansatte tilstrekkelige kunnskaper om organisasjonen og hvordan den fungerer, til å gjøre bruk av dens ressurser og ekspertise?

 • Er klart for alle at spørsmål og ønsker fra andre i organisasjonen skal gis høy prioritet?