? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Informasjon - Finn, analyser og velg

Informasjoner er grunnlaget i kreativitet

Kunnskaper er grunnmuren i kreativitet

Grunnlaget for kreativ problemløsning er de kunnskapene vi sitter inne med.

Spesielt viktige er de informasjoner som har forbindelse med det problemet vi ser på.

De samlede kunnskapene vi starter med, danner grunnmuren for den videre kreative problemløsning.

Kunnskaper åpner og stenger kreativitet

Våre kunnskaper kan også danne en mur som stenger for utsynet og hindrer oss i å arbeide fritt med problemet.

På den ene siden kan et godt og omfattende grunnlagsmateriale være et godt utgangspunkt for å løse problemet.

På den annen side vil alle de informasjoner vi har, påvirke vår tankegang og ofte også holde den innenfor de begrensninger som ligger i informasjonene.

I kreativ problemløsning vil vi derfor ofte være usikre på om vi skal starte med å ta med mye eller lite informasjon i begynnelsen av problemløsningen.

Dette avhenger mye av problemet, og det er derfor vanskelig å gi et generelt råd.

Hvis du er i tvil, kan det ofte lønne seg å begynne arbeidet uten å ha samlet inn mye informasjon. Du må da på et seinere stadium i problemløsningen sørge for å samle inn mer.

Observasjoner er startpunktet

Observasjoner er grunnlaget for all problemløsning. De er brennstoff for den kreative tankegang. De viser oss forbindelsen mellom forskjellige fakta og problemer og smører hjernens tankevirksomhet.

Å observere er ikke en passiv prosess. Vi velger selv aktivt hva vi ser på. Og vi kan selv påvirke hvordan vi skifter mellom å ta imot det ene sanseinntrykk etter det andre.

Desto mer informasjon vi har, desto bedre vet vi hva vi skal lete etter og hvordan vi skal gjøre det. Men informasjoner kan også som tidligere nevnt, låse oss.

Underbevisstheten bruker også observasjoner som et grunnlag for sin virksomhet.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

 

 

 

Finn informasjoner

Denne listen brukes for å gi ideer til innsamling og bearbeiding av informasjoner.

Relevante og ikke relevante opplysninger

Gjør observasjoner om problemet.

 • Se på problemet og merk deg de opplysninger du kommer på.

 • Finn også opplysninger som ikke har noe med problemet å gjøre.

 • Hva slags opplysninger finnes om problemet?

 • Hva kan skaffes?

 • Hvilke kilder finnes for opplysninger?

 • Hvem er involvert?

 • Hvem er involvert i problemet eller i løsningen av det?

 • Hvordan?

 • Hvorfor?

Tidligere erfaringer

 • Hvilke erfaringer har jeg fra før?

 • Fra lignende problemer og fra andre problemer?

 • Hva minner det meg om?

 • Hva får det meg til å tenke på (også slikt som ikke ser relevant ut)?

Andres erfaringer og kunnskaper

 • Hva kan andre som kan være til nytte?

 • Hva har andre gjort med lignende problemer?

 • Hvem?

 • Hvordan?

 • Hvorfor?

Naturens løsninger

Hvordan har naturen løst lignende problemer?

Analogier og assosiasjoner

Finn analogier til andre problemer som du selv har eller har hatt, som andre har eller har hatt, eller til noe i naturen.

Får du noen assosiasjoner i forbindelse med problemet?

Bruk stimuli

Bruk stimuli til å finne nye informasjoner: ord, setninger, gjenstander, bilder, lukter, smaker, stemninger osv.

Tegn problemet og informasjoner i forbindelse med det.

Analyser og velg informasjon

Analyse av informasjon

 • I hvilke grupper og klasser kan opplysningene deles opp?

 • Hvilke opplysninger henger sammen? Og hvilke er uten sammenheng?

 • Hva trenger jeg av mer informasjon? Hva kan være nyttig? Hvor finner jeg det?

 • Hvilke informasjoner ville andre merke seg? Andre personer, dyr, gjenstander osv.

 • Kan problemet deles opp?

Gjenta gjennomgangen for hvert delproblem.

Velg de viktigste informasjonene

Velg ut de opplysningene som det er viktigst å merke seg for det videre arbeidet.