? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

Kreativitet og læreglede

av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Verden er i dag i rask endring. Datateknologien er i ferd med å gi en ny industriell revolusjon. Politiske og sosiale forandringer foregår raskere enn noen ville forvente seg for bare få år siden.

Kreative mennesker er derfor nødvendig for samfunnet. Det er derfor viktig at skolen utvikler evnen til å lære og til å tenke.Kreativitet og læreglede er også stadig viktigere for at det enkelte menneske skal kunne tilpasse seg stadige endringer, mestre nye situasjoner og hele tiden lære nye ting. Tidligere var stabilitet et grunnlag for trygghet. I framtida blir evnen til endring en basis for trygghet. Kreativiteten er en viktig del av denne evnen.

Kreativitet er en egenskap alle mennesker har og som kan brukes til nytte og glede både for en selv og andre. Kreativiteten kan utvikles, den kan både økes og minskes. Torrance har gjennomgått 308 rapporter om forsøk på å øke kreativiteten hos skoleelever og studenter. Undersøkelsen viste at forsøk på å øke kreativiteten lyktes i ca. 70% av tilfellene. Det ga best resultater å bruke metoden CPS (Creative Problem Solving) utviklet av Sidney Parnes. I 90% av tilfellene der denne metoden ble brukt, økte kreativiteten. Resultatene viser at kreativiteten kan økes. De viser også at selv velmente forsøk på å øke kreativiteten ikke er garantert å lykkes.

I vår bok "Kreativ undervisning" gjennomgår vi et norsk prosjekt for å øke elevenes kreativitet og hvordan dette ble gjort. Norsk Institutt for Kreativitet og konsulentfirmaet IPO AS ga lærere ved Raumyr barneskole på Kongsberg ca. seks dager med opplæring og veiledning for at de skulle kunne øke elevenes kreativitet. 16 av 18 lærere mente at prosjektet hadde gitt merkbare resultater.

Lærerne fortalte om følgende resultater for elevene:

-Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.

-Elevene er tryggere til å prøve ut egne løsninger.

-Elevene er blitt mer kreative fordi vi tenker mer systematisk på det, og har noen flere teknikker for å få fram kreativiteten hos alle.

-Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.

-Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelige.

-Elevenes arbeid blir mer lystbetont.

 

Resultatet var derfor ikke bare en økning i kreativiteten, men også økt engasjement og læreglede og et bedre selvbilde.

Lærerne fortalte om følgende effekter for seg selv:

-En ny giv i arbeidet.

-Mer gøy å arbeide i skolen.

-Spennende kreative ting blir mer "lovlige".

-Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg.

-Mer interessant å være lærer enn før.

Opplegget tok utgangspunkt i at lærerne måtte arbeide med sin egen kreativitet for å kunne gjøre sine elever mer kreative. De trengte en grunnleggende forståelse av hva kreativitet er og praktiske metoder for å sette dette ut i livet i undervisningen.

Kreativitet defineres ofte vha. det kreative resultat, noe som er laget (skapt) eller en oppgave som er løst. Det kan også defineres via prosessen, kreativitet er å være i prosesser som kan føre til et kreativt resultat. En tredje hoveddefinisjon tar utgangpunkt i den kreative opplevelse, gleden eller tilfredsstillelsen ved å ha skapt noe eller ved å ha løst en oppgave.

Alle disse forståelsesmetodene må bakes inn i en undervisning som skal fremme kreatvitet. Elevene må gis mulighet til å lykkes i å skape noe og i å løse oppgaver. Det er viktigere at de lærer gode arbeids- og læremetoder enn at de oppnår gode resultater. Og det viktigste er at de mange ganger får oppleve gleden ved å ha skapt noe, løst oppgaver eller å ha vært i en skapende og lærende prosess.

Læring er en form for kreativitet. Selve læreprosessen kan ofte være lik de prosesser vi bruker for å skape noe nytt. Læring i seg selv kan være kreativt også når det ikke dreier seg om å løse en spesiell oppgave. Å lære er å skape en ny forståelse, en ny kunnskap eller en ny ferdighet. Selve læreprosessen kan oppleves med glede og tilfredshet. Det kan også resultatet av læringen, den nye forståelsen, kunnskapen eller ferdigheten.

Undervisning som gir læreglede, er kreativ undervisning. Den vil ikke bare bidra til at elevene lærer det stoffet de holder på med, men også til å utvikle deres kreativitet.

Det viktigste for å øke kreativiteten er å utsette vurdering. Dvs. la elevene få prøve seg fram uten å bli vurdert. Like viktig er det å se det positive. Dvs. ikke påpeke og rette feil, men å gjøre eleven mer oppmerksom på det hun/han gjør bra. Trening i såkalte kreative metoder og teknikker (CPS, hjernestorm osv.) kan også gi bra resultater.

Reformer i skolen og tilstrekkelig med ressurser er viktig. Men viktigere er lærernes holdninger, verdier og kunnskaper. De nevnte resultatene viser at det er mulig å få til mye med relativt begrensede midler og innsats.

Kreativitet henger også sammen med å stille spørsmål og å søke deres svar. Mennesket har alltid stilt spørsmål, funnet svar, og stilt nye spørsmål igjen. Alt fra spørsmål om de mest dagligdagse ting til spørsmål om livets mening.

Læring og kreativitet er en viktig del av det å være menneske.

Artikkelen er basert på boka Kreativ undervisning av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik, Aquarius Forlag, 1995.