? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

La barna forbli kreative

Kreativitet er medfødt

Alle mennesker er født kreative, og alle forblir kreative resten av livet.

Men den enkeltes kreativitet er ikke noe konstant og uforanderlig. Den utvikler seg og den hemmes gjennom livet.

Som med mange andre ting i livet har det som skjer i barndommen og ungdommen, en viktig innflytelse på hvordan vi blir siden.

Skolen påvirker kreativiteten

Skolen former elevene.

Skolen hemmer kreativiteten

Det er forsket i utviklingen av barns kreativitet. Det forstemmende resultatet av denne forskningen er at kreativiteten avtar med alderen. Det er ingen jevn svekking som kan forklares med en aldersvekking av det voksende barnet, men en svekking som er sterkere i visse perioder. Det skyldes blant annet økte krav til konformitet i livssituasjonen.

Det ser ut til å være en markert tilbakegang i kreativiteten i løpet av den første skoletiden. Det har sammenheng med at barnet på skolen møter nye begrensninger, blant annet ved skolens krav om økt konformitet. Konform betyr "som er av samme form", og en av skolens oppgaver er å forme barna til gitte felles normer.

Verdier og holdninger kan styrke kreativiteten

Dette er ikke bare negativt. Et samfunn bygger på visse felles normer som går i arv fra generasjon til generasjon. Slike normer kan være: respekt for medmennesker, demokrati som styreform, gudfryktighet, respekt eller underdanighet for autoriteter, framheving eller ikke framheving av raser og nasjonaliteter som bedre eller mindreverdige osv. Mange normer er det bred enighet om, andre kan være svært kontroversielle. Skolens oppgave er blant annet å formidle en del av de normene det er allmenn enighet om i samfunnet.

Forskning viser at verdinormer og overføringen av dem kan styrke kreativiteten hos et barn. Så feilen trenger ikke å ligge i skolens oppdragergjerning.

Ny kreativitetsnedgang i puberteten

En annen periode med markert nedgang i kreativiteten er puberteten. I overgangen mellom barn og voksen blir det viktig, både for barnet og kanskje spesielt for omgivelsene, at det ligner mer og mer på de voksne. Det gjør at barnet innordner seg enda mer. Behovet for å bli akseptert av ens eget og det annet kjønn forsterker dette ytterligere.

 

Fra boka

Beskrivelsen  er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Legg forholdene til rette og kreativiteten blomstrer

Kreativitet for barn

En persons kreativitet seinere i livet er sterkt avhengig av påvirkningene i barndommen og ungdommen.

Det meste av det som er gjennomgått på nettstedet kreativtnorge, gjelder like mye for barn som for voksne. Dette gir direkte ideer til hva som kan gjøres for å la være å hemme kreativiteten hos barn, og selvsagt hva som kan gjøres for å stimulere utviklingen av kreativiteten.

De kreative prinsippene er like viktige overfor barn som overfor voksne.

Det er imidlertid ofte forskjeller mellom barn og voksne. Barn har ikke i like stor grad fått alle hemningene mot å være kreative. De er vanligvis heller ikke like låst i sine egne tankemåter, selv om de kanskje behersker færre problemløsningsmetoder.

Det er derfor ikke like viktig for barn å trene på slike teknikker som er gjennomgått i denne boka. Disse kan selvsagt være nyttige også for barn, men de kan også bli en hindring for barnets egen utvikling.

Trygghet er alltid viktig

Barn som føler seg trygge, er ofte mer villige til å ta sjanser og eksperimentere.

Trygghet betyr også trygghet til å mene og gjøre rare ting, gjøre feil og lære av det.

Barna er sjelden overbeskyttet. Tross omsorgen blir barna også overlatt til sin egen varetekt. Foreldrene sørger for å leve sitt egne liv, og tillater barna også å gjøre det. De går ikke oppe om natta og er nervøst bekymret for barna sine.

Selv om stadig flytting kan være uheldig på andre måter, kan det virke utviklende på kreativiteten. Barna får økt stimulans og må ordne opp i de problemene det fører med seg å komme til et nytt sted. Det kan gi økt selvtillit og trygghet for at de greier å mestre nye situasjoner.

Trygghet innbefatter også at barnet slipper konstant evaluering av hva det gjør og sier.

Stimuler aktivt

Det viktigste er å ikke hemme utviklingen av kreativiteten. Men det er også mulig å stimulere utviklingen direkte.

Nye opplevelser stimulerer. Reiser og nye steder likeså. En reiseskildring kan ofte være reise god nok.

Naturen har mye å lære bort, i direkte kontakt, men også gjennom naturfilmer, bøker osv.

Leker kan være så mangt. Kreativt utviklende leker stiller krav til egen innsats og tillater bruk av fantasien.

Eksemplets makt er stor også her.

En voksen som søker utvikling, oppgaver og tankestimulanser, inspirerer også barnet til å gjøre det.

Barna kan også stimuleres direkte ved spørsmål som gjør at de må tenke. La barnet forklare deg.

Barn er ofte ivrige til å fortelle om ting de har opplevd, og til å forklare. Selv om du vet det fra før, kan du lære mye. Og i hvert fall lærer barnet. Appeller også til fantasien.

Kreative barn

Det viktigste du kan gjøre overfor barns kreativitet, er å legge forholdene til rette for deres utvikling.

Vis respekt for barnet

Barnet blir respektert like mye som de voksne i familien. Det betyr i praksis blant annet at barna får være med på å ta avgjørelser i familien. Det gir dem trening i å vurdere og løse problemer. Ved at barnet blir hørt på når familiesakene drøftes, lærer det bedre å høre på andre. Å kunne høre på andre er viktig siden i livet for å løse problemer.

Slik lærer barnet også flere måter å tenke på. Dette er viktig i seg selv, og det har også den bivirkningen at barnet blir mer oppmerksom på at andre mennesker kan ha andre måter å angripe problemer på, og de kan noen ganger være bedre enn dem det selv bruker.

Respekt for barnet betyr også å respektere at det har andre meninger enn du selv har.

Barnet får mer frihet til å eksperimentere med tanker, ideer og synspunkter. Det blir ikke ledd av fordi det tenker og sier rare ting.

Frihet og forventninger hører også med

Barn bør ikke kues med forventninger om prestasjoner.

Men friheten til å være med på å bestemme fører også med seg forventninger om at barnet er med og tar ansvar.

Kreative barn har ofte hatt en større grad av frihet, men også en større grad av ansvar for det de gjør under friheten.

Friheten gjør at de bedre lærer å mestre situasjoner, finne løsninger og sette dem ut i livet.

Etiske normer

Familier med mer enn vanlig kreative barn har ofte vært flinkere til å gi barna klare etiske normer. Barna får lære at det finnes normer eller regler som er viktigere enn andre, og som danner et etisk grunnlag for mange andre av samfunnets regler.

Foreldrene tar seg tid til å forklare slike normer. De forteller også hva de mener om viktige ting i livet.

Barnet blir ikke styrt med en mengde regler, men forventes selv å ta ansvaret for hva det kan gjøre innenfor rammen av de viktigste etiske normene.

En viktig del av dette er forbilder.

Barn lærer mer av hva du gjør enn av hva du sier. Normene blir først og fremst overført ved eksemplets makt, selv om de i tillegg ofte må forklares med ord.