? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kriterier for valg

Det finnes alltid kriterier

Kjennetegn

Kriterium betyr kjennetegn.

Vi bruker alltid kriterier

Når vi foretar et valg, en beslutning eller vurdering, bruker vi alltid kriterier.

Spørsmålet er: Hvilke kriterier bør vi bruke?

Vi velger med kriterier

For å vite hvilken ide vi bør velge, må vi vite hva som kjennetegner en godløsning.

Vi bør også vite hva som kjennetegner dårlige løsninger slik at vi kan unngå disse.

Når vi velger en løsning er det fordi den  oppfyller visse krav eller kriterier.

Når vi forkaster et forslag er det fordi det ikke oppfyller kriteriene for godkjennelse.

Kriteriene er situasjonsavhengige

Hvilke kriterier som brukes, varierer fra situasjon til situasjon.

Viktigste kriterier

Noen kriterier gjelder absolutt og er alltid til stede, selv om de ikke blir nevnt og selv om vi ikke engang tenker på dem.

Dette gjelder blant annet de mest grunnleggende verdier, normer og regler.

Gjør bevisste valg

Det viktige er å gjøre bevisste og ikke tilfeldige valg.

For å få til dette er det viktig å ha klargjort hvilke kriterier vi velger etter.

Kriteriene er også viktige for å klargjøre våre egne mål.

Kriteriene er forskjellige

Kriteriene er forskjellige fra problem til problem.

Hvilke kriterier som brukes, varierer fra situasjon til situasjon.

Samsvar og motsetninger

Noen kriterier vil være i overensstemmelse med hverandre, andre ikke.

Når vi lager et nytt produkt, kan det hende at vi ønsker at det skal være både moderne, bruksvennlig, lett å produsere, billig og sterkt. Det kan være motstrid mellom enkelte av disse kriteriene.

Hvis vi ønsker å reise på en helt uvanlig ferie, vil vi lett få kriterier som strider mot hverandre. Kriteriet om at det skal være nytt og spennende, kan lett komme i motstrid med kriteriet om at ferien ikke skal koste mer enn kr. 2.000,-.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Finn kriteriene for valget

Kriterier for en god løsning

Det kan være fornuftig først å se på hva som er kriteriene for en god løsning.

 • Hvilke kjennetegn har en god løsning?

 • Hva gjør en løsning god eller dårlig?

Viktige spørsmål for å finne kriteriene er derfor:

 • Hva gjør en løsning god?

 • Hva gjør den dårlig?

 • Hva gjør at den vil lykkes?

 • Hva gjør at den vil mislykkes?

Se på problemformuleringene og ideene.

Problemformuleringene vil i seg selv si en del om hva som kan være kriterier for en god eller en dårlig løsning. Vi kan finne løsningskriterier ut fra problemformuleringene ved å se på hva som må oppfylles for å imøtekomme det formulerte problemet.

For å finne kriteriene kan du også ta for deg de ideene som appellerer mest. Finn så hva det er ved dem som gjør at de appellerer.

Gjør likedan med dem som appellerer minst. Hva er årsaken til det? En variant av dette er å se på hvordan ideene møter problemene.

Kriteriene kan klargjøres ytterligere ved at vi sammenligner de beste ideene med de dårligste og ser hva det er som utgjør forskjellene.

Ønsker kan også gi kriterier

Hva ønsker de involverte å få ut av løsningen av problemet?

Svarene på dette spørsmålet kan også gi ideer om kriterier.

Hva du selv virkelig ønsker skal skje, er ofte også et godt utgangspunkt for å finne noen av kriteriene for problemer som angår deg.

Eksempler på vanlige kriterier

Under nevner vi noen av de stikkordene som ble brukt for å finne kriteriene for et problem. Enkelte av dem kan være anvendelige også for problemer du arbeider med.

 • I hvilken grad løses problemet?

 • Hvordan påvirkes beslektede problemer?

 • Kostnader

 • Bruk av ressurser for øvrig

 • Hvordan berører løsningen personer og miljøer?

 • Gjennomførbarhet

 • Moralske vurderinger

 • Juridiske vurderinger

 • Materielle ting som blir involvert

 • Ikke-materielle ting som blir involvert

 • Dine og andres følelser om løsningen?

 • Tidsforbruk

 • Annet som du kommer på

 

Eksempler på kriterier for valg

Velge kinostykke

Når vi skal velge hvilket kinostykke vi ønsker å se, gjør vi dette ut fra bestemte kriterier.

Et kriterium kan være at filmen skal være spennende.

Velge skoletur

Kriterier for valg av skoletur kan for eksempel være:

 • Koste mindre enn 1.200 kroner
 • Ha faglig interesse
 • Være hyggelig og interessant
 • Kan reises til med buss eller tog
 • Passe for en tur på tre til fem dager
 • Osv. osv.

Flere eksempel på kriterier

Noen av disse kriteriene kan også gjelde for problemer du skal løse.

 • Nytt. Hvor ny er ideen?

 • Appellerende. Hvordan appellerer ideen til deg?

 • Mulig. Er det mulig å gjennomføre ideen?

 • Lett eller vanskelig å gjennomføre?

 • Hvilken ide ønsker fornuften?

 • Hva vil intuisjonen ha?

 • Noe du liker.

 • Noe du misliker.

 • Noe som vil løse problemet.

 • Noe som føles godt.

 • Noe som ikke kan gjennomføres.

 

Kriterier i grupper

Når valget eller beslutningen skal tas av flere mennesker sammen, brukes det også kriterier.

Det er da en fordel at vi vet hva slags kriterier vi selv og andre legger til grunn for argumentasjonen og beslutningene.

Mange diskusjoner og uenigheter kan handteres bedre, eller unngås, hvis vi klargjør kriteriene.

 

Kriterier i andre sammenhenger

Klargjøring av kriteriene kan være nyttig i mange andre sammenhenger enn i kreativitet.

Det er som regel nyttig når vi skal foreta valg.

Hvis vi bevisstgjør hvilke kriterier vi bruker for forskjellige typer valg, vil vi seinere kunne ta raskere og bedre beslutninger.

 

Bearbeid med kriterier

Vi kan bruke kriterier til å bearbeide bearbeide ideer.

Bearbeiding i CPS-metoden er basert på bruk av kriterier. Se artikkelen om CPS.