? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Verdiregnskap - En kort innføring

Av Leif-Runar Forsth

 

Regnskap over verdier

Verdiregnskapet er et regnskap over de verdiene som vanligvis ikke kommer fram i det økonomiske regnskapet. Det kan også vise oss ting som kan ha stor økonomisk betydning, før disse blir synlige i de økonomiske regnskapstallene. Hvor fornøyde våre ansatte, kundene og leverandørene er med vår bedrift, kan ha avgjørende betydning for bedriftens økonomiske framtid. Det kan også kunnskaps- og kompetansenivået, eller i hvilken grad vi er i stand til å imøtekomme framtidige miljøvernkrav.

Et verdiregnskap kan omfatte den type data som kan komme fram ved dialoger og spørreundersøkelser. I tillegg kan vi også ta med andre typer data, for eksempel antall kursdager pr. ansatt, utslippsmengder av skadelige stoffer, måling av fysiske arbeidsforhold som lys, varme og luftkvalitet osv. Et verdiregnskap kan i prinsippet (og i praksis) brukes til å kvantifisere de fleste verdier en organisasjon ønsker å virkeliggjøre. Er det en verdi å spare ressurser, kan det inngå målinger av strømforbruk, bensin og olje, papir og blyanter, datamaskiner osv. Er det en verdi å ivareta de ansattes helse, kan oversikter over sykefraværet, antall skader osv. inngå. Verdiregnskapet er en metode og en prosess der organisasjonen står fritt til å velge innhold, hvilke interessenter som skal tas med og hvilke prosesser som skal følges.

Verdigrunnlag og verdiutsagn

Vanligvis vil verdiregnskapet være et regnskap for i hvilken grad bedriftens verdigrunnlag er oppfylt.

I verdiregnskapet vil vi konkretisere verdigrunnlaget i mer detalj. Det betyr å sette opp helt konkrete utsagn som kan gi en pekepinn på i hvilken grad vi har virkeliggjort verdiene i verdigrunnlaget. Eksemplene under viser noen spørsmål som kan gå inn i et verdiregnskap.

Spørsmål til kunder

   Du blir behandlet høflig av ansatte i vår bedrift?

   Du får alltid varene til avtalt tid?

   Vår bedrifts varer oppleves som kvalitetsprodukter?

Spørsmål til ansatte

   Du opplever ditt arbeid som meningsfullt?

   Dine ideer og forslag blir tatt godt imot?

   Du har tillit til at bedriftens toppledelse gjør en profesjonell jobb som ledere?

Verdiregnskapets formål og bruk

Før vi tar i bruk verdiregnskap, bør vi klargjøre hva vi ønsker å bruke det til og hvordan. Et verdiregnskap kan gjøres svært omfattende og ressurskrevende. På den annen side kan vi også lage nyttige verdiregnskap med relativt liten ressursbruk.

Verdiregnskap og prosessene i forbindelse med dette, kan brukes til følgende:

   Klargjøre og utarbeide verdigrunnlag.

   Konkretisere verdigrunnlaget i form av konkrete verdiutsagn og verdimål.

   Gi et kvantifisert uttrykk for i hvilken grad verdimålene er nådd.

   Få en dialog med viktige interessenter så som eiere, ansatte, kunder, leverandører, myndigheter og andre samfunnsgrupper.

   Få forslag til tiltak for bedre å utnytte mulighetene og til å gjøre noe med svakhetene.

Arbeidet med verdiregnskapet gir oss mulighet til å igangsette prosesser internt i bedriften som kan være nyttige for samarbeidsforhold, utvikling av menneskelige og andre ressurser og det meste annet som foregår i bedriften. Verdiregnskapet gir oss mulighet til å få en nærmere kontakt med de aktører som er interessenter i bedriften, og dermed til å bruke disse til bedriftens beste.

Verdiregnskapets prosess

Verdiprosessen i forbindelse med verdiregnskapet inneholder følgende hovedtrinn:

   Lage verdigrunnlag og verdiutsagn.

   Utføre spørreundersøkelse og verdiregnskap. Innsamle og bearbeide andre data.

   Analyse og forslag.

   Forberede neste års verdiregnskap.

Du finner mer om verdiregnskap på www.ipo.no